...

U ovom tekstu nabrojaćemo neke od osnova kod nasleđivanja boja kod mačaka. Kako se u genetici uvek mogu desiti i određene promene (mutacije) i kako genetika predstavlja veoma široko polje osobina, tako se može dogoditi i odstupanje od navedenih činjenica.

Izraz BOJA (Color) definiše isključivo boju krzna mačke, koja može biti crna, plava, crvena, krem, itd…

Izraz ŠARA (Pattern) definiše isključivo šaru krzna mačke, koja može biti prugasta (tabby), osenčena (shaded), itd…

 

 • Muški mačići uvek nasleđuju oba gena za boju od majke. Muški mačići u leglu uvek će biti boje kao što je majka, ukoliko je majka višebojna naslediće makar jednu boju, ili će naslediti razblaženu boju majke.
 • Ženski mačići nasleđuju po jedan gen za boju od oca i od majke. Boja ženskih mačića u leglu će uvek biti kombinacija boja od oca i od majke ili će biti razblaženi oblik tih boja (diluted).
 • Da bi ste u leglu dobili žensko mače koje je crveno ili krem u bilo kojoj šari, otac mora biti crvene ili krem boje u nekoj od šara, a takođe i majka mora u nekom obliku ispoljiti crvenu ili krem boju.
 • Samo neposredni roditelji određuju boju i šaru mačeta. Boje i šare koje se pojavljuju u rodovniku mačeta ne utiču uvek direktno na boju i šaru mačeta. Jedan od značajnih izuzetaka je Colorpoint gen koji se prenosi preko više generacija.
 • Mače može naslediti šaru od bilo kog roditelja.
 • Dominantna osobina (dominantne boje i šare su osenčena boja (shaded), dimnasta boja (smoke), bela boja (white), prugaste šare (tabby), dvobojnost (bicolor), itd…) ne mogu preskočiti generacije. Ove osobine se ne mogu prenositi kroz generacije bez pokazivanja te osobine u svakoj generaciji.
 • Mačka koja na sebi ispoljava dominantnu boju (crna, crvena, kornjačevina (tortie), itd…) mora imati roditelja koji takođe ispoljava tu dominantnu boju.
 • Roditelji koji ispoljavaju neku od recesivnih boja (krem, plava, itd…) ne mogu dati potomstvo koje je dominantnih boja (crna, crvena, itd…)
 • Dva Colorpoint roditelja ne mogu dati potomstvo koje nije Colorpoint.
 • Da bi ste dobili Colorpoint mačiće oba roditelja moraju biti nosioci Colorpoint gena, čak iako ne ispoljavaju Colorpoint boju.
 • Roditelji od kojih je jedan Colorpoint a drugi nije, i nije nosioc Colorpoint gena, mogu dati samo potomstvo koje nije Colorpoint boje.
 • Mače sa prugastom šarom (tabby) mora imati bar jednog roditelja koji je ili osenčene boje (shaded) ili prugaste šare (tabby). Ukoliko je mače srebrne boje i prugaste šare (silver tabby) bar jedan roditelj mora biti silver tabby, shaded ili smoke boje.
 • Svi crveni mačići će imati prugaste šare (tabby). Da li je crvena boja sa prugastim šarama (tabby) prava zavisiće od toga da li jedan roditelj ima prave prugaste šare (true tabby) ili je osenčen (shaded), ili su roditelji sa ghost tabby šarama i nijedan nije sa true tabby šarama ili shaded. Crvena mačka koja nema pravu prugastu šaru (true tabby) ne može dati tabby potomstvo ukoliko se ne pari sa pravom tabby ili shaded mačkom.
 • Mačka sa belom poddlakom (smoke ili shaded) mora imati roditelja koji ima belu poddlaku.
 • Shaded mačka mora imati bar jednog roditelja koji je shaded.
 • Roditelj koji je shaded može dati potomke koji su smoke, ali roditelj koji je smoke ne može dati potomke koji su shaded, osim ako nije uparen sa mačkom koja je shaded.
 • Dvobojna mačka (bicolor) mora imati dvobojnog roditelja.
 • Višebojne mačke (blue-cream, tortie, calico,…) su skoro uvek ženke, ali ponekad se može pojaviti i mužijak u toj boji (i ne mora uvek biti sterilan).
 • Bela mačka mora imati belog roditelja.
 • Bela mačka nosi dve boje, belu koju vidite i maskiranu boju i šaru koja se ne vidi, i on može dati potomstvo koje nosi belu ili maskiranu boju i šaru. Maskirana boja se može utvrditi uz pomoć rodovnika bele mačke, na osnovu boja predaka, i na osnovu toga kojih su boja i šara potomci dobijeni u kontrolisanom odgoju, kako bi se moglo predvideti kojih boja i šara će biti u narednim potomstvima. Zanimljivo je da se kod belih mačića može pojaviti mala obojena tačka na vrhu glave kada se rode. Ukoliko se prepozna koje boje je ta tačka može se zaključiti da je upravo to maskirana boja. Ta tačka je vidljiva svega par nedelja od rođenja i nestaje kako mače raste.
 • Genetika potpuno belih mačaka može uticati na to koje će boje i šare biti dobijeni mačići u leglu, tako što beli roditelj može maskirati stvarnu boju i šaru koja se očekuje.
 • Dve dugodlake mačke ne mogu dati kratkodlako potomstvo.
 • Dva classic tabby roditelja ne mogu dati mackerel, spotted ili ticket tabby mačiće. Ticket tabby mače mora imati ticket tabby roditelja. Mackerel ili spoted tabby moraju imati mackerel, spotted ili ticket tabby roditelja.
 • Gen razređene boje (diluted) mora biti prisutan u rodovnicima oba roditelja kako bi dobili potomke sa razređenom bojom.
 • Čokoladni (chocolate) ili lila (lilac) gen mora biti prisutan u rodovnicima oba roditelja kako bi dobili mačiće čokoladne i lila boje.

Pin It on Pinterest

Share This
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.