...

Bodovi za titule

Ovde možete izračunati osvojene bodove sa izložbi, za sticanje šampionskih titula. Upišite ili odaberite broj osvojenih mesta u ringovima za svaku kategoriju i broj ringova za svako mesto u finalima i program će Vam izračunati ukupan broj osvojenih bodova.

 

Pin It on Pinterest

Share This
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.