...

Bodovi za titule

Ovde možete izračunati osvojene bodove sa izložbi, za sticanje šampionskih titula. Upišite ili odaberite broj osvojenih mesta u ringovima za svaku kategoriju i broj ringova za svako mesto u finalima i program će Vam izračunati ukupan broj osvojenih bodova.

 

Pin It on Pinterest

Share This
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.