...

Registracija

Registracijom na našem sajtu članovima će biti dostupni svi elektronski servisi kao što su elektronska prijava legla, elektronsko naručivanje rodovnika, promena vlasništva mačke, TICA obrasci, odgajivački ugovori. Na ovom sajtu se mogu registrovati isključivo članovi našeg udruženja. Udruženje FELIS SERBICA garantuje za bezbednost svih unetih podataka!

Nakon što pošaljete zahtev za registraciju, nakon obrade od strane administratora dobićete obaveštenje o uspešnoj registraciji. Dobrodošli!

Pin It on Pinterest

Share This
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.