...

Za članove

Sadržaj na ovoj stranici je dostupan isključivo aktuelnim članovima društva Felis Serbica. Svi članovi ovde imaju mogućnost da popunjavanjem elektronskih obrazaca prijave leglo, naruče rodovnike i izvrše promenu vlasništva mačke. Takođe, ovde se mogu preuzeti odgajivački ugovori o kupoprodaji mačeta i saglasnost za parenje, i mogu se preuzeti zvanični TICA obrasci.

Pin It on Pinterest

Share This
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.