...

Struktura društva

Strukturu društva FELIS SERBICA po Statutu i odlukama Skupštine Društva čine:

  • Skupština društva  – koju čine svi aktivni članovi društva,
  • Predsedništvo – kog čine pet članova izabranih od strane Skupštine.
  • Disciplinska komisija – koju čine tri stalna člana izabranih od strane Skupštine.
  • Zdravstvena komisija – koju čine tri člana izabranih od strane Skupštine.

Članovi Predsedništva društva, biraju se na 4 godine, a obnavljaju svoje članstvo svake godine. Aktuelni članovi predsedništva su:

  • Milorad Vlahović – predsednik
  • Katarina Ginić – potpredsednik
  • Ana Vlahović – sekretar
  • Davor Milojković – blagajnik
  • Sanja Aleksovski – savetnik

Mandat aktuelnog Predsedništva započeo je 01. maja 2016. godine.

Milorad Vlahović

Milorad Vlahović

Predsednik

Katarina Ginić

Katarina Ginić

Potpredsednik

Ana Vlahović

Ana Vlahović

Sekretar

Davor Milojković

Davor Milojković

Blagajnik

Sanja Aleksovski

Sanja Aleksovski

Savetnik

Pin It on Pinterest

Share This
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.