...

Međunarodna izložba mačaka „Deca i mačke“ održana je 5. i 6. marta 2016. godine, na Beogradskom Sajmu. Sudije koje su sudile na ovoj izložbi bile su:

1. – Pascale Portelas (Francuska) AB/SP

2. – Jean Marc Lagarde (Francuska) AB/AB

3. – Phillipa Holmes (Velika Britanija) AB/AB

4. – Katharina Krenn (Austrija) AB/AB/AB

5. – Erwin Van Den Bunder (Belgija) SP/SP/SP

Pin It on Pinterest

Share This
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.