...

Međunarodna izložba mačaka „8. mart“ održana je 8. i 9. marta 2014. godine, na Beogradskom Sajmu. Sudije koje su sudile na ovoj izložbi bile su:

1. – Kurt Vlach (Austrija) AB/AB

2. – Tomoko Vlach (Austrija) AB/AB

3. – Eduard Borras (Španija) AB/AB

4. – Asa Broing (Švedska) SP/SP

5. – Steven Corneille (Francuska) SP/SP

Pin It on Pinterest

Share This
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.