...

Međunarodna izložba mačaka „Rođendanska izložba“ održana je 4. i 5. marta 2017. godine, na Beogradskom Sajmu. Sudije koje su sudile na ovoj izložbi bile su:

1. – Kurt Vlach (Austrija) AB/SP

2. – Monika Dany (Austrija) AB/AB

3. – Thomas Andersen (Danska) AB/SP

4. – Pascal Remy (Francuska) AB/SP

5. – Phillipa Holmes (Velika Britanija) SP/AB

6. – Steven Corneille (Francuska) SP/AB

Pin It on Pinterest

Share This
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.