...

Godišnja Skupština felinološkog društva Felis Serbica održana je 02. juna 2019. godine, u hotelu Merkur Excelsior u Beogradu. Na ovoj Skupštini, delegati i članovi društva usvajali su odluke i akte koji će u daljem periodu odrediti funkcionisanje društva, a samim time i uticati na razvoj felinologije u Srbiji i u regionu.

Ovom prilikom konstituisana je Skupština društva kao najviši organ društva, i potvrđeni su mandati delegata koji imaju prava članova Skupštine i koji će ubuduće donositi najvažnije odluke u društvu.

U skladu sa odlukom TICA asocijacije koja je objavila listu svih asocijacija, saveznih udruženja i klubova, čija dokumentacija je međunarodno prihvatljiva, naše društvo je predstavilo i usvojilo nove forme rodovnika i transfer lista. Rodovnici su prilagođeni svetskim standardima, sa svim informacijama koje sadrže i kvalitetom izrade. Takođe je usvojen i novi cenovnik FS rodovnika.

Članovima društva je predstavljen i novi sertifikat za registrovane odgajivače u TICA asocijaciji.

Predsedavajući je predstavio koncept takmičenja „Zlatna Mačka“ kao godišnju nagradu koju će društvo uručivati zaslužnim pojedincima i grupama koji svojim delovanjem doprinose razvoju odgovornog vlasništva i felinologije, kao i dobrobiti mačaka.

Kao najvažniji deo Skupštine bio je predstavljanje i usvajanje Uzgojnog Pravilnika društva, koji je pripremljen po najvišim svetskim felinološkim standardima. Nakon diskusije i prihvatanja niza dopuna, Pravilnik je jednoglasno usvojen.

Nakon Pravilnika, predsedavajući je predložio i osnivanje dve komisije unutar društva, Disciplinsku i Zdravstvenu komisiju. Predloženi su kandidati i Komisije su usvojene.

Bilo je veliko zadovoljstvo biti deo ove Skupštine. Blizu 50 delegata je svojim učešćem doprineli da naša felinološka scena bude još bolja i kvalitetnija.

Pin It on Pinterest

Share This
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.