...

12. juna 2016. godine, u hotelu Excelsior održan je seminar o pravilima TICA asocijacije, načinu registracije mačaka, bodovanju mačaka na izložbama i korišćenju TICA on-line servisa. Takođe, veterinar DVM Vojislav Stamenković je održao predavanje o vakcinaciji mačaka i vakcinama.

Pin It on Pinterest

Share This
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.